דרשות


דרשות אחרונות


מרקוס י”ב 35 – 44 ישוע מזהיר מפני צביעות ראשי הדת

יום התרועה וסימני אחרית הימים

בראשית כ׳׳ג 1 – 20: יתד בארץ המובטחת

שירות מתוך אהבה